معرفی

“سپهران سنگ” با بیش از سی سال حضور در عرصه سنگ ساختمانی ایران مفتخر

به آن است تا اعلام دارد آماده ی بهره گیری از اندوخته تجربیات خود، در جهت

پیشبرد اهداف مجموعه مطبوع شما در پروژهای عمرانیِ فعلی و آتی در راستای تامین اقلام سنگ ساختمانی است.